جواهری غدیر (وفابخش)

امیر آباد شمالی

جواهری غدیر (وفابخش)

راهنمای خرید طلا و جواهرات

راهنمای خرید طلا و جواهرات

طلا یکی از کلیدی ترین اجزاء دماسنج های مدرن می باشد، این دماسنج می تواند دمای داخلی بدن انسان را در ظرف 2 ثانیه، فقط با نگه داشتن دماسنج در مقابل گوش خارجی قرائت کند. دمای خوانده شده بسیار دقیق بوده زیرا پرده گوش مانند هیپوتالاموس وظیفه تقسیم خون را برعهده دارد، بنابراین این ارگان دمای داخلی بدن را کنترل می نماید. در دماسنج حاوی طلا یک لوله پوشیده شده طلا که به نام "هادی موج" نامیده می شود و گرما را از گوش به قسمت های حساس دماسنج منتقل می نماید.

هادی های موج ترکیبات اصلی سیستم الکترونیکی مانند رادار و میکروموج های ارتباطات راه دور می باشد. طلا یکی از فلزات عایق گرما است و هیچ گرمایی از گوش به لوله ترمومتر منتقل نمی شود. بنابراین طلا اولین انتخاب برای گرفتن دمای بدن به خصوص در مورد نوزادان و بیماران بیهوش می باشد.

ذرات ریز طلا

اتصال آزمایشگاهی ذرات ریز طلا به DNA ساختار جدید میکروسکوپی را ایجاد می نماید، تا راهی به سوی تحقیقات، درمان ها و تشخیص بیماری ها در زمینه هایی مانند بیوشیمی، ژنتیک و پزشکی باز نماید.

به زودی بیماران قادر به تشخیص بیماری های مانند عفونت، سرطان، ایدز و دیگر بیماری ها و بدست آوردن نتایج فوری بوسیله تحقیقات ژنتیکی با چسبیدن مولکول های طلا به DNA می باشند.

دانشمندان در مرکز تحقیقاتی Massachusetts Institute of Technology ریزتراشه هایی به اندازه انگشت شصت انسان با بیش از 1000 قسمت ریز جدا ساخته اند، که به صورت جامد، مایع و یا ژل بوده و در زیر پوست بدن فرد بیمار کار گذاشته می شود. تراشه سیلیکاتی با ورقه طلا پوشیده شده است. دارو زمانی که قطعه الکتریکی کوچک بین پوشش طلا و الکترود طلا فعال می شود، آزاد می شود.

اتصال آزمایشگاهی ذرات ریز طلا به DNA ساختار جدید میکروسکوپی را ایجاد می نماید، تا راهی به سوی تحقیقات، درمان ها و تشخیص بیماری ها در زمینه هایی مانند بیوشیمی، ژنتیک و پزشکی باز نماید.

مولکول های طلا

به زودی بیماران قادر به تشخیص بیماری های مانند عفونت، سرطان، ایدز و دیگر بیماری ها و بدست آوردن نتایج فوری بوسیله تحقیقات ژنتیکی با چسبیدن مولکول های طلا به DNA می باشند.

دماسنج حاوی طلا

طلا یکی از کلیدی ترین اجزاء دماسنج های مدرن می باشد، این دماسنج می تواند دمای داخلی بدن انسان را در ظرف 2 ثانیه، فقط با نگه داشتن دماسنج در مقابل گوش خارجی قرائت کند. دمای خوانده شده بسیار دقیق بوده زیرا پرده گوش مانند هیپوتالاموس وظیفه تقسیم خون را برعهده دارد، بنابراین این ارگان دمای داخلی بدن را کنترل می نماید. در دماسنج حاوی طلا یک لوله پوشیده شده طلا که به نام "هادی موج" نامیده می شود و گرما را از گوش به قسمت های حساس دماسنج منتقل می نماید.

هادی های موج ترکیبات اصلی سیستم الکترونیکی مانند رادار و میکروموج های ارتباطات راه دور می باشد. طلا یکی از فلزات عایق گرما است و هیچ گرمایی از گوش به لوله ترمومتر منتقل نمی شود. بنابراین طلا اولین انتخاب برای گرفتن دمای بدن به خصوص در مورد نوزادان و بیماران بیهوش می باشد.